02128429884 ارتباط با مشتریان 09201498949 واتساپ
۰

نوع

نوع تیغه

طول سیم برق